א מאמע אליין מיט צוויי טעכטער. מאמי איך בין הינגעריג

This campaign is unable to receive donations at this time.

א מאמע אליין מיט צוויי טעכטער. מאמי איך בין הינגעריג

From Esther Friedman

איך קען נישט מער איך וויל שוין זעהן א שמייכעלע אויף מיינע טעכטער ווען זיי קומען אהיים און אויפען טיש ליגט אונגעגרייט עסן און מ'וועט נישט דארפען גיין שלאפען הינגעריג אדער גיין צו באבי אדער א פרענד פאר סאפער

Support this campaign

Subscribe to follow campaign updates!

More Info

הערט דעם שטילן געוויין פון א יידישע מאמע

יא.. איך די מאמע וויין מיט מיט מיינע צוויי יונגע טעכטער ווען זיי וויינען שטיל ביינאכט ווייל איך קען נישט צושטעלען א נאכטמאל אדער א שבת סעודה אזוי ווי זייערע פרענדס וואס האבען א טאטע

די קינדער זענען איינגעשלאפען וויינענדיג

מאמי איך בין הינגעריג

איך קען נישט מער

איך בעט דיך ווארף אריין א  $5 $10 $20 $50 $100 וויפיל די קענסט

איך וויל שוין זעהן א שמייכעלע אויף מיינע טעכטער ווען זיי קומען אהיים און אויפען טיש ליגט אונגעגרייט עסן און מ'וועט נישט דארפען גיין שלאפען הינגעריג אדער גיין צו באבי אדער א פרענד פאר סאפער

ס'איז נישט דא קיין טאטע און הויז ארויסצוהעלפען

(לעבעדיגע יתומים)

רחמנים בני רחמנים העלפטס מיט וואס מעגלעך

א ציבראכענע מאמע

Campaign Wall

Join the Conversation

Sign in with your Facebook account or